Het openen van mogelijk gegaste containers kan gevaarlijk zijn. Containers worden gegast met middelen om ongedierte te bestrijden. Zo wordt voorkomen dat ongedierte en mogelijke ziektes worden verspreid. Gegaste containers kunnen in principe uit alle delen van de wereld komen, maar de meesten komen uit Azië.

Alle ladingen kunnen in principe gegast zijn. Veel gegaste producten zijn o.a.:
- Levensmiddelen zoals koffiebonen, rijst, granen, etc.
- Plantaardige en dierlijke producten zoals katoen, leerproducten, etc.
- Hout en houtachtige producten zoals meubelen, rotan, riet, etc.

Tevens vinden er door verscherpte regelgevingen steeds meer gassingen plaats bij containers waarin stuw- en verpakkingshout, houten pallets, houtwol en jute zakken worden gebruikt. Helaas komt het regelmatig voor dat containers onnodig gegast worden en dat gegaste container niet van de juiste papieren en etiketten worden voorzien. Daarnaast is voorzichtigheid geboden omdat in de container gassen en dampen uit de lading zelf kunnen vrijkomen.
Veel gebruikte gassen zijn methylbromide, fosfine of fosforwaterstof, chloorpicrine, sulfurylfluoride, formaldehyde, blauwzuurgas, ammoniak en/of 1,2 dichloorethaan. Ook benzeen, tolueen en ammoniak worden met regelmaat in containers aangetroffen. Wanneer iemand bij het openen van een gegaste zeecontainer deze inademt bestaat er gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging of brand. De meeste stoffen werken op het centrale zenuwstelsel. Afhankelijk van de stof kunnen al snel na blootstelling klachten optreden
Ieder bedrijf waar zeecontainers gelost worden dient bij het opstellen van de wettelijk verplichte RIE (risico inventarisatie en evaluatie) een procedure te hebben opgesteld voor het veilig openen van een mogelijk gegaste container. In zo’n procedure moet o.a. het volgende vermeld worden:
- Wanneer is er sprake van een gegaste zeecontainer
- Gegaste of mogelijk gegaste containers dienen altijd eerst gemeten te worden.
- Bij iedere verdachte zeecontainer of gegaste zeecontainer dient een meetrapport aanwezig te zijn, waarin staat dat de meetresultaten lager zijn dan de grenswaarden waarmee de container wordt vrijgegeven om te betreden (ook wel een “gasvrij-verklaring” genoemd). Dit meetrapport moet in Nederland zijn opgesteld en mag niet ouder zijn dan twee uur. Er dient zowel gemeten te zijn op bestrijdingmiddelen als op gevaarlijke stoffen welke uit de lading vrij kunnen komen (denk aan benzeen en tolueen).
- Wie in het bedrijf bevoegd is om toestemming te geven voor het openen van zeecontainers.
De douane is zich goed bewust van de gevaren die de aanwezigheid van restgassen in containers met zich meebrengt en neemt hierin, na enkele incidenten in 2007, geen enkel risico. Hierdoor zal iedere container welke dient te worden aangeboden voor fysieke controle te zijn voorzien van een juiste “gasvrij-verklaring”. Als u die niet kunt overleggen, dan gaat men uit van een container onder gas, en moet er eerst een gasmeting worden gedaan.
Het is mogelijk dat, ondanks genomen maatregelen, u toch te maken krijgt met een container die mogelijk gegast is. U kunt deze als volgt herkennen:
- Ventilatieroosters en kieren zijn afgeplakt.
- Er hangen slangetjes uit de container
- Op de container zitten stickers met gevarensymbolen/tekst
- U ruikt een vreemde geur bij openen van de container (let op: vele gevaarlijke stoffen zijn reukloos)
- U krijgt gezondheidsklachten bij het openen (bijvoorbeeld irriterende ogen, ademhalingsproblemen, hoofdpijn, braakneigingen)
- Resten van verpakkingen waarin tabletten, vloeistoffen, poeders of flacons waar bestrijdingsmiddelen in hebben gezeten.
- Aanwezigheid van gedood ongedierte
- Wanneer de lading onder kunststof folie is afgedekt.
Let op ook als u van dit alles niets constateert , kan er gas aanwezig zijn ontstaan uit bv. het productieproces van de lading of achtergebleven resten in de vloerplaten van de container.
TOP kan voor u op iedere gewenste locatie metingen laten verrichten. Indien u meer informatie wenst neemt u dan even contact met ons op of bekijk het stappenplan "Veilig omgaan met gassen in zeecontainers" hier.
 

Webdesign: MediaFusion